Salgsbetingelser – Decna Foods AS 

 1. Generelt

Disse vilkår og betingelser («Salgsbetingelser») gjelder når du som forbruker (“Kjøper”), legger inn en bestilling via www.decna.no og relaterte sider (“Nettstedet”). Avtalen er inngått mellom deg og Decna Foods AS, organisasjonsnummer 914 551 803. Vilkårene gjelder kun for kunder som er forbrukere.

Nettstedet og alt innholdet eies av Decna Foods AS (“Decna”). Informasjonen er beskyttet av immaterialrettslovgivningen og markedsføring lovgivning. Dette betyr at varemerker, selskapsnavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke tillates kopiert eller brukt uten skriftlig forhåndsamtykke fra Decna Foods AS.

Decna Foods AS skal ikke ha noe ansvar hvis produkter er utsolgt, heller ikke for bilde- eller typografifeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelsen eller den tekniske spesifikasjonen, unøyaktige priser og prisjusteringer (som endringer i prisen fra leverandører, valutaendringer) eller uriktig informasjon om hvorvidt et produkt er på lager eller ikke. Decna Foods AS har rett til å rette opp slike feil og når som helst å endre eller oppdatere informasjonen.

Alle bilder på Nettstedet skal kun anses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi mengden produkter du kommer til å motta eller produktets eksakte utseende, funksjon eller opprinnelse. Decna Foods AS er ikke ansvarlig for informasjon fra tredjeparter gitt til Nettstedet.

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante, ufravikelige lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 1. Partene

Selger er Decna Foods AS, org.nr 914 551 803, Postboks 272, 1752 Halden, info@decna.no, Tel. 926 95 229 og betegnes i det følgende som selger/Decna.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen. Du må være minst 18 år for å bestille via Nettstedet. Decna forbeholder seg retten til å avvise eller endre dine bestillinger (f.eks. om du har gitt uriktige opplysninger eller har en historie med manglende betaling)

 1. Pris

Prisene oppgitt på Nettstedet gjelder for bestillinger lagt inn på Nettstedet. Alle priser er oppgitt i NOK og er inklusive MVA såfremt man ikke manuelt bet om pris opplyst eks. MVA.

Prisene omfatter ikke betalings- og forsendelsesavgifter som gis separat. Ytterligere kostnader som Decna før kjøpet ikke har informert om, skal ikke kjøper bære.

Hvis en uriktig pris er oppgitt for et produkt du har bestilt, skal du informeres om dette og Decna Foods AS avvente din godkjenning av den endrede prisen før bestillingsprosessen fortsetter.

 1. Avtaleinngåelse

En bindene kjøpsavtale er inngått når Decna har mottatt din bestilling, og du har mottatt bestillingsbekreftelse fra Decna via e-post på e-postadressen du har oppgitt. Decna oppfordrer til å oppbevare bestillingsbekreftelsen for eventuell fremtidig kontakt angående bestillingen.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Decna i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 1. Betaling

Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder Decna tilbyr i kjøpsprosessen. (PayPal, Vipps eller kortbetaling med Visa eller MasterCard.) Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Du vil bli belastet for kjøpet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Ordreoversikten vil inkludere alle utgifter forbundet med varen som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


Faktura som betalingsmåte er kun tilgjengelig for bedriftskunder.

 1. Levering

Produkter på lager sendes normalt innen påfølgende virkedag. Produkter som ikke er på lager sendes i løpet av 7 – 10 virkedager. Med mindre noe annet er avtalt vil levering aldri skje senere enn 30 virkedager etter at Decna skriftlig har bekreftet ordren.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet.

Hvis det er forsinket levering, vil Decna informere deg om dette. Med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt, og hvis en levering forsinkes mer enn 30 virkedager og ikke skyldes deg som kjøper, har du rett til å kansellere ordren.

Hvis en pakke skal hentes på et spesifikt leveringssted, må du gjøre det innen det tidsrommet som er angitt i meldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig identifikasjon. Du vil motta informasjon om levering som angir når og hvor pakken må hentes.

 1. Risiko for varen

Decna har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse i tråd med punkt 7.

 1. Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.  For at angreretten skal være gyldig, må varen(e) være ubrukt, og returneres i samme emballasje som ved mottak. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen, send e-post til post@decna.no

Produkter returneres til:

Decna Foods AS, c/o Andersen & Mørk

Titangata 13, 1630 Gamle Fredrikstad

Du kan benytte angreskjemaet som fulgte med bestillingsbekreftelsen, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningen av at angreretten benyttes:

Dersom du går fra avtalen, skal Decna tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Decna foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Hvis varen er brukt (dvs. forseglingen er brutt eller emballasje er skadet) betrakter vi varen som brukt, og du kan derfor kun oppnå en del av, eller ingenting av varens verdi i retur, avhengig av varens handelsmessige verdi. 

 1. Reklamasjon

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget feilen gi selgeren skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Vi anser at reklamasjon innen rimelig tid bør skje innen to måneder. Ved feil på varen kan du reklamere og motta en ny utgave av samme vare.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 1. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Decna.

Helt overordnet, så lagrer ikke Decna sensitive personopplysninger om deg som kunde.

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Decna, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Les gjerne vår personvernerklæring for ytterligere informasjon.

 

 1. Konfliktløsning

Klager rettes til Decna innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Decna’s kundetjeneste.

Om dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Decna etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Salgsbetingelsene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.